CNRS

Rechercher
Accueil > FichesPublications

WU Chi-yü 吳其昱 (1915-2011)

par Moretti Costantino - publié le , mis à jour le

CNRS

Thème de recherche
Etudes de Dunhuang

Publications principales

Ouvrages

1983 : ([collab.] Michel SOYMIÉ [dir.]), Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang : fonds Pelliot chinois de la Bibliothèque nationale. Vol. 3, Nos 3001-3500, Paris, Fondation Singer-Polignac.

1970 : (avec Jacques GERNET [dir.]), Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang : fonds Pelliot chinois de la Bibliothèque nationale. Vol. 1, Nos 2001-2500, Paris, Bibliothèque nationale.

1965 : L’expression du nombre en chinois, Thèse de doctorat, Université Paris Diderot.

1960 : (introduction) Pen-tsi king (Livre du terme originel) : Ouvrage taoïste inédit du VIIe siècle, manuscrits retrouvés à Touen-houang reproduits en fac-similé (Mission Paul PELLIOT : documents conservés à la Bibliothèque nationale 1), Paris, CNRS.

Articles

2001 : « Legend in the Old Testament and in the Huainan zi on the stopping of the solar movement », in Louis BAZIN, [dir.,], De Dunhuang à Istanbul : Hommage à James Russell Hamilton, présenté par Louis BAZIN et Peter ZIEME, Turnhout, Brepols, pp. 379-400.

1998 : « Tangdai jingjiao zhi fawang yu zunjing kao 唐代景教之法王與尊經考 », Tang yanjiu 唐研究, 4, pp. 13-58.

1996 : « Le manuscrit hébreu de Touen-houang », in Jean-Pierre DRÈGE [dir.], De Dunhuang au Japon, Études chinoises et bouddhiques offertes à Michel Soymié, Genève, Droz, pp. 259-92.

1996 : « Xue Yangui Shuofang jiedushi Han Sunsheng citang bei Dunhuang canjuan kao 薛延珪朔方節度使韓遜生祠堂碑敦煌殘卷考 », Pan Shichan xiansheng jiuzhi huadan Dunhuangxue tekan 潘石禪先生九秩華誕敦煌學特刊, Taipei, Wenjin chubanshe, pp. 63-73.

1992 : « Tonkō kanbun shahon gaikan 敦煌漢文寫本概觀 », IKEDA On 池田温, Tonkō kanbun bunken 敦煌漢文文獻 (Kōza tonkō 講座敦煌 5), Tokyo, Daitō shuppansha, pp. 1-142.

1992 : (« préface » à) Catherine TOULSALY [trad.], Sutra de la plate-forme : Sixième Patriarche, Paris, You Feng.

1991 : « Moni zhuanji zhong zhi niandai wenti 摩尼傳記中之年代問題 », Di’er jie Dunhuangxue guoji yantaohui lunwenji 第二屆敦煌學國際研討會論文集, Taipei, Hanxue yanjiu zhongxin, pp. 71-180.

1988 : « Bashi nian lai zhi Dunhuangxue 八十年來之敦煌學 », Hanxue yanjiu tongxun 漢學研究通訊, 59, 4, pp. 73-82.

1988 : « Heze Shenhui zhuan yanjiu 荷澤神會傳研究 », Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 中央研究院歷史語言研究所集刊, 59, 4, pp. 899-912.

1986 : « Lieningele suozang Dunhuang xieben qingkuang, Dunhuangxue guoji yantaohui zhuangao 列寧格勒所藏敦煌寫本概況,敦煌學國際研討會專稿 », Hanxue yanjiu 漢學研究, 4 , 2, 1986.8, pp. 73-82.

1986 : « Lun Boxihe Sutewen xieben erhao zhi nianyue 論伯希和粟特文寫本二號之年月 », Dunhuangxue 敦煌學, 12, 1986.2, pp. 1-4.

1986 : « Jingjiao sanwei mengdu zan yanjiu 景教三威蒙度贊研究 », Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 中央研究院歷史語言研究所集刊, 57, 3, pp. 411-438.

1985 : « Xiyu guyu wenxian yanjiu daolun (shangbian) 西域古語文獻研究導論 (上編) », Guoji Zhongguo bianjiang xueshu huiyi lunwen ji 國際中國邊疆學術會議論文集, pp. 873-913.

1984 : « Dai Ban-koku daitoku sanzō hōshi Hōjō denkō 大蕃國大德三藏法師法成傳考 », in MAKITA Tairyō 牧田諦亮, FUKUI Fumimasa 福井文雅, Tonkō to Chūgoku bukkyō 敦煌と中國佛教 (Kōza Tonkō 講座敦煌, 7), Tokyo, Daitō shuppansha, pp. 383-414.

1984 : « Shuei shū Shin Sō kintaishi to Nihon Nara oyobi Heian shoki no kanshi 珠英集沈宋近體詩與日本奈良及平安初期之漢詩 », in KAWAGUCHI Hisao 川口久雄, éd., Koten no hen’yō to shinsei 古典の変容と新生, Tokyo, Meiji Shoin.

1984 : « Quatre manuscrits sanskrits de Touen-houang conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris », in Michel SOYMIÉ [dir.], Contributions aux études de Touen-houang, vol. III, Paris, École française d’Extrême-Orient, pp. 55-75.

1984 : « A study of Ching-chiao san-wei meng-tu san », in Proceedings of the XXXIth International Congress on Human Sciences in Asia and North-Africa, Tun-huang and Turfan Studies, Tokyo, Tōhō gakkai, pp. 976-978.

1984 : « Les manuscrits sanskrits de Touen-houang conservés à la Bibliothèque nationale de Paris, in Michel SOYMIÉ, dir., Les peintures murales et les manuscrits de Dunhuang, Pairs, Éditions de la Fondation Singer-Polignac, pp. 99-101.

1984 : (XU Zhangzhen 許章真, trad.) « Lieningele suozang “Lunyu quanjie” XiXiawen yiben kao 列寧格勒所藏「論語全解」西夏文譯本考 », Dunhuangxue 敦煌學, 7,, pp. 19-34. (Paru également dans XU Zhangzhen 許章真, trad., Xiyu yu fojiao wenshi lunji 西域與佛教文史論集, Taibei, Taiwan xuesheng shuju, 1989).

1983 : « Quatre manuscrits bouddhiques tibétains de Touen-houang conservés à la bibliothèque de centrale de T’ai-pei », in Études tibétaines dédiées à la mémoire de Marcelle Lalou, Paris, Maisonneuve, 1971, pp. 567-571. (Trad. chinoise par GENG Sheng 耿昇, « Guoli zhongyang tushuguan Zangwen xieben kaocha 國立中央圖書館藏文寫本考察 », Guowai Zangxue yanjiu xuanyi 國外藏學研究選譯, Lanzhou, Gansu minzu chubanshe)

1981 : « Hanshan yu Taiwan 寒山與台灣 », Zhongyang yanjiuyuan guoji hanxue huiyi lunwen ji, wenxue zu 中央研究院國際漢學會議論文集, 文學組, Taipei, pp. 311-324.

1981 : « Quatorze poètes du Tchou-ying tsi », Michel SOYMIÉ [dir.], Nouvelles contributions aux études de Touen-houang, Genève, Droz, pp. 273-294. (Trad. chinoise par GENG Sheng, « Dunhuang ben “Zhuying ji” zhong de 14 wei shiren 敦煌本 珠英集 中的14位詩人 », in Faguo xuezhe Dunhuang xue lunwenji xuancui 法國學者敦煌學論文集選萃, Beijing, Zhonghua shuju, 1993, p. 499-521).

1980 : « Wolun chanshi chujia xin shi gongde fanben shishi 臥輪禪師出家安心十功德蕃本試識 », Zhuhai xuebao 珠海學報, 12, pp. 77-85.

1979 : « Les manuscrits de Touen-houang concernant l’esclavage sous les T’ang et au Xe siècle », in Michel SOYMIÉ [dir.], Contributions aux études sur Touen-houang, Genève-Paris, Droz, pp. 161-167. (Trad. chinoise, « Youguan Tangdai he shi shiji nubi de Dunhuang juanzi 有關唐代和十世紀奴婢的敦煌卷子 », Dunhuangxue jikan 敦煌學輯刊, 6, 1984, pp. 140-144.)

1979 : « Wolun chanshi yiyu : Dunhuang Tufan wen (Boxihe 116 hao) yiben kaoshi—jian lun Wolun yu Moheyan ru Fan suoshou chanfa zhi guanxi 臥輪禪師逸語 :敦煌吐蕃文 (伯希和一一六號) 譯本考釋—兼論臥輪與摩訶衍入蕃所授禪法之關係 », Dunhuangxue 敦煌學, 4, pp. 33-46.

1977 : « À propos du nom géographique T’iao-tche 條支 sous les Han », Actes du XXIXe congrès international de orientalistes, Section Chine ancienne, Paris, L’Asiathèque, pp. 347-352.

1977 : « Zuijin Dunhuang wenshu yanjiu 最近敦煌文書研究 », Tōhōgaku 東方學, 53, pp. 115-127.

1976 : « À propos de l’expression lan-tchö de la langue Hou citée dans le Che-chouo sin-yu », Études d’histoire et de littérature chinoises offertes au professeur Jaroslav Prusek, Paris, Institut des hautes études chinoises, Paris, pp. 303-317. (Trad. chinoise « Shishuo xinyu suoyin huyu lanshe kao 世說新語所引胡語蘭闍考 », Shumu jikan 書目季刊, 20, 1, 1986, pp. 192-203 ; paru également dans Xiyu yu fojiao wenshi lunji 西域與佛教文史論集, Taipei, 1989).

1976 : « Gantang ji yu Liu Ye zhuan yanjiu 甘棠集與劉鄴傳研究 », Dunhuangxue 敦煌學, 3, Hong Kong, pp. 1-50.

1976 : « Guoli zhongyang tushuguan Dunhuang juanzi yingyin ben xu 國立中央圖書館敦煌卷子影印本序 », Guoli zhongyang tushuguan guankan 國立中央圖書館館刊, 9, 2, Taipei, pp. 82-83.

1976 : « À propos du nom géographique Li-kien 犂靬 sous les Han », Actes du XXIXe congrès international de orientalistes, Section Asie centrale, Paris, L’Asiathèque, pp. 72-76.

1974 : « Deux fragments du Tchou-ying tsi 珠英集. Une anthologie de poèmes des T’ang (ca. 702) retrouvée à Touen-houang », Mélanges de sinologie offerts à M. Paul Demiéville, tome 2, Paris, Institut des hautes études chinoises, pp. 361-398. (Trad. chinoise par GENG Sheng 耿昇, « Dunhuang xieben Zhuying ji canjuan kao 敦煌寫本珠英集殘卷考 », in Faguo xuezhe Dunhuang xue lunwenji xuancui 法國學者敦煌學論文集選萃, Beijing, Zhonghua shuju, 1993, p. 476-498).

1969 : « Sur la version tangoute d’un commentaire du Louen-yu conservée à Leningrad », T’oung Pao, LV, 4-5, pp. 298-315.

1969 : « Chanyue ji buyi 禪月集補遺 », Fukui hakushi shōju kinen, tōyō bunka ronshū 福井博士頌壽紀念東洋文化論集, Tokyo, Waseda Daigaku, pp. 1173-1183.

1966 : « Dunhuang ben gu Chen Zi’ang ji canjuan yanjiu 敦煌本故陳子昂集殘卷研究 », Xianggang daxue wushi zhounian jinian wenji 香港大學五十週年紀念論文集, 2, pp. 241-303.

1965 : « Li Xiang jiqi Shedao shi 李翔及其涉道詩 », in Yoshitoyo YOSHIOKA 義豐吉岡 et Michel SOYMIÉ, [dir.,] Dōkyō kenkyū 道教研究, 1, Tokyo,, pp. 271-294.

1960 : « Le séjour de Kouan-hieou au Houa chan et le titre du recueil de ses poèmes : “Si-yo Tsi” », Paris, Mélanges publiés par l’Institut des hautes études chinoises, tome 2, pp. 159-178.

1959 : « Trois poèmes inédits de Kouan-hieou », Journal asiatique, 247, pp. 349-379.

1959 : « Les manuscrits de Touen-houang » in E. Balazs et autres, Aspects de la Chine : langue, histoire, religions, philosophie, littérature, arts, vol. 2, Paris, Presses universitaires de France, pp. 220-223.

1958 : « Un manuscrit de Touen-houang concernant Wang Fan-tche », T’oung Pao, XVVI, pp. 397-401.

1957 : « A study of Han-shan », T’oung Pao, XLV, pp. 392-450.

Compte rendu

Burton WATSON, Cold Mountain (New York, 1962), T’oung Pao, L, 1-3, pp. 290-294.

Traductions

1975 : Paul DEMIÉVILLE, « Tufan fojiao huiyi 吐蕃佛教會議 », Dunhuangxue 敦煌學, 1, pp. 5-32.

1975 : Donald HOLZMAN, « Daimiwei xiansheng nianpu 戴密微先生年譜 », Dunhuangxue 敦煌學, 1, pp. 1-4.

1975 : Donald HOLZMAN, « Daimiwei xiansheng nianpu zhuzuo mulu xubian 戴密微先生年譜著作目錄續編 », Dunhuangxue 敦煌學, 1, pp. 3-4.

1975 : James HAMILTON, « Shazhou gu Tujue wen zhanbu shu irq, bitig houji zuozhe 沙洲古突厥文占卜書 irq、bitig 後記作者 », Dunhuangxue 敦煌學, 1, pp. 90-106.